Zapínání sporáku...

Obchodní podmínky

obchodní podmínky pro poskytování cateringové služby Spirály z.ú.

Základní pojmy

Obejdnatel - sjednává poskytnutí cateringové služby, zavazuje se dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu

Zhotovitel - poskytovatel cateringové služby, Spirála z.ú. sídlo: Čujkovova 40a/3165, 700 30 Ostrava - Zábřeh, IČ 29451736

Smlouva - smlouva o dílo, dohoda o poskytnutí catering.služby mezi smluvními stranami

Všeobecná ustanovení

Tyto Obchodní podmínky upravují práva a závazky stran vzniklé na základě písemné objednávky cateringových služeb od Spirála z.ú. Pokud uzavíráte smlouvu jménem Objednatele - právnické osoby, prohlašujete, že jste plně oprávněni k platnému uzavření smlouvy.

Objednatel je před vystavením objednávky povinen seznámit se s těmito Obchodními podmínkami. Vystavením a zasláním objednávky potvrzuje, že akceptuje stanovené Obchodní podmínky a bude se jimi řídit. Odeslaná objednávka cateringových služeb je považována za návrh Smlouvy o dílo.

Potvrzení objednávky Zhotovitelem

Zhotovitel po obdržení objednávky prověří možnosti realizace objednávky, a to zejména z hlediska požadovaného sortimentu, termínu a místa dodání. V případě finančně náročnější objednávky (nad 15 000 Kč včetně) může být Zhotovitelem požadována úhrada zálohové faktury. Současně je Zhotovitelem provedena kalkulace dopravného, bude - li účtováno (viz.Dopravné). Zhotovitel Objednateli potvrzuje realizaci objednávky e-mailem nebo telefonicky. Termín potvrzení objednávky je do tří dnů od doby doručení objednávky dle pracovní doby Zhotovitele. Pracovní doba Zhotovitele: pondělí až pátek od 7.00 do 16.00 hodin. Jestliže objednávka je doručena v průběhu pracovního volna, bude neprodleně potvrzena až po zahájení pracovní doby Zhotovitele. Potvrzením přijetí objednávky Zhotovitelem je uzavřena Smlouva.

Dopravné a doprava

Cena dopravného je kalkulována dle dopravní vzdálenosti místa dodání od výrobny Zhotovitele. Dopravné nebude účtováno, jestliže celková hodnota nákupu přesáhne 1 500 Kč a dopravní vzdálenost bude menší než 20 km od místa provozovny výrobce = Zhotovitele (Spirála z.ú., Čujkovova 40/3165, Ostrava - Zábřeh). Dopravné nebude účtováno, jestliže si Objednatel odebere zboží osobně v provozovně Zhotovitele.

Způsob dodání

Občerstvení je dodáváno na servírovacích tácech či mísách, jejich zapůjčení je součástí dodávky a nebude Objednateli účtováno. Zapůjčení dalšího nádobí a jednorázové tácky apod. Jsou zpoplatněny dle ceníku platného pro daný rok. Další služby jako zapůjčení inventáře, ubrusů, sjednání obsluhy na místě atd.jsou sjednávány individuálně dle ceníku platného pro daný rok. Všechny požadavky ze strany Kupujícího musí být uvedeny písemně v objednávce.

Minimální množství objednávaného zboží

S ohledem na složitost výroby některých kategorií zboží, může být Zhotovitelem stanoveno minimální množství daného výrobku pro objednávku. Tento údaj je zřetelně vyznačen v detailu výrobku. V době pracovního volna Zhotovitele - o víkendech a ve státní svátky - budou přijímány objednávky v minimální výši 3000,-.

Dodací lhůta

Termín a čas dodání je uveden v objednávce. Tento termín může být změněn dohodou mezi Zhotovitelem a Objednatelem. Zhotovitel má právo posoudit, zda je schopen objem objednávky v daném termínu realizovat. Nepotvrzená či odmítnutá objednávka je považována ze strany Zhotovitele za poptávku cateringových služeb.

Platební podmínky

Cateringové služby jsou hrazeny v hotovosti po realizaci akce (Objednatel obdrží fakturu a příjmový pokladní doklad o úhradě) nebo bankovním převodem po realizaci akce. Stanovené ceny jsou smluvní. Objednatel si je vědom, že realizací cateringové akce Zhotoviteli vznikla pohledávka, která je závazná. Na základě této pohledávky a všeobecných obchodních podmínek je Zhotovitel oprávněn tyto pohledávky vymáhat. V případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře může být účtován úrok z prodlení v zákonné výši a smluvní pokuta (byla-li sjednána).

Změna objednávky

Navýšení nebo snížení objednávky cateringu lze změnit pouze po předchozí domluvě se Zhotovitelem, který dle kapacitních možností určí, zda je možné navýšení. Snížení je řešeno individuálně mezi oběma stranami.

Odpovědnost za převzaté zboží/službu

Od okamžiku převzetí objednaného cateringu neručí Zhotovitel za další nakládání s vyzvednutou objednávkou. Objednatel převzetím objednaného cateringu přebírá zodpovědnost za svou objednávku. Objednatel nalezne informace o spotřebě a způsobu uchování na dodacím listu, podpisem dodacího listu stvrzuje převzetí objednávky.

Reklamace

Odpovědnost za vady se řídí obecně závaznými právními předpisy. Objednatel musí nahlásit vady v plnění ihned po jejich zjištění. Uplatněnou reklamaci vyřídí Zhotovitel podle druhu závady ihned nebo do tří pracovních dnů ode dne uplatnění. O vyřízení reklamace Objednatele vyrozumí e-mailem.

Komunikace mezi stranami

Komunikace mezi stranami probíhá prostřednictvím zpráv elektronické pošty, v případě Zhotovitele se jedná o adresu catering@spirala-ops.cz , u Objednatele je relevantní adresou e-mailová adresa sdělená při odeslání objednávky. Komunikace probíhá také telefonicky, kontaktním číslem Zhotovitele je telefonní číslo: +420 774 974 309, číslem Objednatele pak telefonní číslo sdělené při podání objednávky, nebude-li dohodnuto jinak.

Ochrana osobních údajů

Zhotovitel vychází při ochraně osobních údajů z NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), s platností od 25.5.2018. Zásady zpracování a ochrany osobních údajů Zhotovitele jsou k dispozici v samostatném dokumentu na webových stránkách www.nasupsidam.cz.

Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách Zhotovitele v den uzavření smlouvy. Vztahy výslovně neupravené těmito všeobecnými obchodními podmínkami nebo zvláštním ujednáním smluvních stran se řídí obecně závaznými právními předpisy České republiky, zejména pak Občanským zákoníkem (zákon č. 89/2012 Sb.). Je-li druhou smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem a zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, vše ve znění případných novel.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 25. 5. 2018. Změny obchodních podmínek jsou vyhrazeny.Zásady zpracování a ochrany osobních údajů

Při zpracování a ochraně ochraně osobních údajů vycházíme z NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), s platností od 25.5.2018.

Kdo je správcem Vašich osobních údajů:

Spirála z.ú., IČ: 29451736, sídlem Čujkovova 40a/3165, 700 30 Ostrava - Zábřeh

Správce je poskytovatelem sociálních služeb pro lidi s duševním onemocněním, zaměstnání osob se zdravotním postižením, a tím spojených cateringových a kavárenských služeb, úklidu, údržby zeleně a rukodělně výrobních činností.

Kontaktní údaje správce:

Darja Šlahorová, telefon: +420 733 736 232, e-mail: darja.slahorova@spirala-ops.cz, adresa: Spirála z.ú., Čujkovova 3165/40a, 700 30 Ostrava - Zábřeh

Jste náš zákazník. Poskytujeme Vám služby a kupujete si od nás výrobky.

Vaše osobní údaje zpracováváme na základě plnění kupní smlouvy nebo smlouvy o dílo a ve Vašem oprávněném zájmu. Poskytování osobních údajů je smluvním požadavkem k uzavření a plnění služeb. Oprávněným zájmem odběratele je být informován o aktuální nabídce našich služeb.

Zpracováváme tyto Vaše osobní údaje (pokud to vyžaduje povaha našeho obchodního vztahu):: jméno a příjmení, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa

Zpracovatel vašich osobních údajů: Raynet s.r.o., IČ: 26843820, Francouzská 6167/5, 708 00 Ostrava (poskytovatel CRM systému).

Vedeme evidence o našich příjmech a výdajích, přijatých platbách a o hospodaření. Vaše osobní údaje zpracováváme na základě právní povinnosti. Vaše osobní údaje jsou v tomto smyslu uchovávány Správcem po dobu po dobu stanovenou zákonem a třetím osobám jsou předávány jen pouze na základě zákonných důvodů.

Zpracováváme tyto Vaše osobní údaje: jméno a příjmení, adresa.

Zpracovatel: DASOLI s.r.o., IČ: 27836975, Gagarinova 2857/13, 746 01 Opava (účetní a daňová společnost)

Jak ochraňujeme vaše osobní údaje?

Údaje v písemné formě jsou chráněny proti neoprávněnému přístupu uložením v uzamykatelné skříni v kanceláři pověřených pracovníků Spirály. Údaje v elektronické formě ukládané v prostředcích výpočetní techniky jsou chráněny proti neoprávněnému přístupu přístupovým heslem, antivirovým programem a firewallem.

Práva subjektu údajů:

Při zpracování osobních údajů máte následující práva týkající se ochrany svých osobních údajů:

 1. Právo požadovat od nás přístup k Vašim osobním údajům.
 2. Právo na opravu Vašich osobních údajů, které zpracováváme.
 3. Právo na omezení zpracování. Omezení zpracování znamená, že musíme Vaše osobní údaje, u nichž bylo zpracování omezeno, označit a po dobu trvání omezení je nesmíme dál zpracovávat s výjimkou jejich uložení. Právo na omezení zpracování máte tehdy, jestliže
  • popíráte přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, abychom mohli přesnost osobních údajů ověřit;
  • zpracování je protiprávní a Vy odmítáte výmaz osobních údajů a žádáte místo toho o omezení jejich použití; * Vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
  • jestliže jste vznesl/a námitku proti zpracování uvedenou níže, dokud nebude ověřeno, zda naše oprávněné důvody pro zpracování převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami.
 4. Právo na výmaz osobních údajů a právo být zapomenut. Právo na výmaz osobních údajů máte tehdy, jestliže:
  • údaje splnily svůj účel a už je Správce nepotřebuje
  • se odvoláte proti použití údajů nebo vznesete námitku
  • to vyplývá z právní povinnosti EU
 5. Právo podat stížnost u dozorového úřadu. Právo podat stížnost u dozorového úřadu máte v případě, že se domníváte, že zpracováním osobních údajů dochází k porušení právních předpisů o ochraně osobních údajů. Stížnost můžete podat u dozorového úřadu v místě svého obvyklého bydliště, místě výkonu zaměstnání nebo v místě, kde došlo k údajnému porušení. V České republice je dozorovým úřadem Úřad na ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.
 6. Právo vznést námitku proti zpracování. Právo vznést námitku máte v případě, že Vaše osobní údaje zpracováváme pro účely oprávněných zájmů našich nebo někoho dalšího, máte kdykoliv právo vznést proti takovému zpracování námitku. Námitku můžete vznést na naší adrese Spirála z.ú., Čujkovova 3165/40a, 700 30 Ostrava - Zábřeh.

Pokud takovou námitku vznesete, budeme oprávněni v takovém zpracování pokračovat jen tehdy, pokud prokážeme závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo

právy a svobodami, a dále tehdy, pokud půjde o zpracování nezbytné pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Neposkytnutí Vašich osobních údajů může znamenat, že Vám nebudeme moci zajistit naše služby.

Prohlašujeme

Prohlašuje, že veškeré Vaše shromážděné osobní údaje nebudou využívány k jiným účelům, než k jakým byly shromážděny.

Prohlašujeme, že jsme přijali jsme dle GDPR vhodná a přiměřená technická a organizační opatření zejména k zajištění bezpečnosti zpracování údajů.

Prohlašujeme, že veškeré údaje a informace, které od Vás získáme v souvislosti s naší činností, jsou považovány za důvěrné: Zavazujeme se je chránit před zneužitím a nepředávat je za obchodním nebo jiným účelem třetím osobám. Tím není dotčena zákonná povinnost Zhotovitele vydat požadované informace státním orgánům v souladu s příslušnými právními předpisy.

Prohlašujeme, že Vaše osobní údaje získané v souvislosti s poskytováním našich služeb použijeme

v souladu s těmito zásadami. Jsme povinni respektovat Vaše práva a oprávněné zájmy a můžeme tak jednat pouze takovým způsobem, v jehož důsledku Vám nevznikne újma, a kterým současně nebude porušena naše povinnost chránit důvěrnost informací, které se Vás týkají.

Tyto zásady nabývají účinnosti dne 25. 5. 2018. Změny jsou vyhrazeny.